Bahagian Pengurusan Belanjawan & Akaun

UNIT BELANJAWAN

 • Menyediakan perancangan dan penjadualan permohonan bajet tahunan
 • Mengeluarkan surat makluman penyediaan bajet kepada PTj
 • Menyemak dan menyelaras permohonan bajet daripada PTj
 • Mengadakan mesyuarat jawatankuasa bajet
 • Menyediakan buku belanjawan tahunan
 • Mengemukakan belanjawan tahunan kepada Mesyuarat Jawatankuasa Bajet
 • Mengagihkan bajet kepada PTj
 • Memantau prestasi perbelanjaan PTj dan Universiti
 • Menyediakan khidmat nasihat dan pelaporan

UNIT AKAUN

 • Mengeluarkan notis penutupan akaun kepada PTj
 • Menyediakan Penyata Kewangan Universiti
 • Menyediakan Nota Jemaah Menteri (NJM) dan Memorandum Jemaah Menteri (MJM)
 • Membantu dalam penyediaan Laporan Tahunan Universiti
 • Menguruskan  hal-hal berkaitan pengauditan
 • Menguruskan penyimpanan baucer-baucer dan rekod-rekod perakaunan
 • Menyediakan khidmar nasihat dan pelaporan
 • Menyediakan Penyata Cukai Barang dan Perkhidmtan (GST-03)

PrintEmail